Varje församling och bönegrupp kan adoptera en onådd folkgrupp. I praktiken kan det innebära att man tar ansvar för folkgruppen till dess att den får en egen bibelöversättning och/eller att nationella livskraftiga, självutbredande församlingar växer fram.

Många bönegrupper och kyrkor i Sverige har under åren haft kontakt med församlingar i olika delar av Europa och Eurasien. Varför inte adoptera en onådd folkgrupp tillsammans med de kontakter ni har i något missionsland? Tillsammans kan ni stödja varandra och arbeta som likvärdiga partners för att nå exempelvis samer i Ryssland, basker i Spanien och Frankrike, montenegriner och bosnjaker i forna Jugoslavien, eller turkbesläktade folk i Centralasien, Kaukasien och Turkiet. Varför inte adoptera de slaviska sorberna i Tyskland, chanterna i Ryssland, eller krimtatarerna i Ukraina?

Var med och slutför missionsuppdraget!

Jesus gav ett uppdrag att göra alla folk till lärjungar. I Matt 24:14 berättar han hur budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Vi har alltså fått ett uppdrag att slutföra – innan han kommer tillbaka för att hämta hem oss. När vi adopterar en onådd folkgrupp blir det ett konkret målinriktat arbete. Församlingen avgränsar en definierad målgrupp för missionsarbetet, vilket gör det lättare att bedja målmedvetet och offra på olika sätt tills dess att en nationell församling blivit livskraftig bland just ”vårt folk”.

Adoptionen blir även ett långsiktigt ansvar med möjligheter till lämplig anpassning utifrån de omständigheter som råder i området där vår adopterade folkgrupp finns. Då handlar det inte bara om ett enstaka kollekttillfälle eller ett tillfälligt projekt. Det blir i stället ett kontinuerligt engagemang som avslutas när den självutbredande församlingen har grundats och regelbundna gudstjänster kommit igång på det adopterade folkets språk.

Om det till exempel är svårt att sända ut en missionär till området så ger man inte upp arbetet, utan man kan söka andra metoder och sätt att arbeta. Utöver missionärer kan man exempelvis använda internet, sociala medier, litteratur, tältmakarmissionärer och turister. Låt Den Helige Ande leda er vidare i planeringen.

Det absolut viktigaste i adoptionsidén är den onådda folkgruppen. Därför kan man också samarbeta med olika samfund, församlingar och organisationer. Missionären kanske sänds ut tillsammans med en annan församling? Internetinsatsen kanske påbörjas med en tredje organisation, och biblarna kanske till och med trycks på inofficiella vägar i målområdet?

Hur går man tillväga?

1. Be och samtala
Bed och samtala i bönegruppen och/eller församlingen över vilken folkgrupp ni vill adoptera. Tänk gärna på kopplingar till er kyrkas nuvarande, eller tidigare, missionsarbete. Engagera även kyrkans barn-, böne- och bibelstudiegrupper i adoptionen.

2. Kontakta gärna oss
Kontakta Pingstkyrkan i Borås via adressen Pingstkyrkan i Borås, c/o Jesus4Eurasien, Kungsgatan 58, 503 35 Borås. Du kan också kontakta Rauli eller Patrick direkt för information om olika folkgrupper i Europa och Eurasien:
– Rauli Lehtonen (ordförande för regionrådet Eurasien, Pingst Internationellt), mejladress rauli.lehtonen@gmail.com, telefon 0709-611899
– Patrick Ölund (regionsekreterare för Eurasien, Pingst Internationellt), mejladress patrick.olund@pingst.se

3. Forma en arbetsgrupp
Forma gärna en arbetsgrupp i församlingen eller delegera ansvaret till missionsrådet i kyrkan. Gruppen kan sedan samla information om folkgruppen och informera församlingen regelbundet om insatserna och den andliga utvecklingen i området.

4. Avsätt medel
Avsätt medel i församlingens missionsbudget för arbetet.

5. Hitta vägar till folkgruppen
Det viktigaste är att Guds ord kan finna vägar till folkgruppen, som ni adopterat. Här finns många olika möjligheter:

  • besök området som turist och/eller bönemissionär
  • stöd bibelöversättningar på folkets språk
  • stöd mediearbete bland folkgruppen
  • stöd nationella arbetare från närområdet (i Eurasien kostar det kanske bara 200–600 euro/månad)
  • sänd ut korttidsteam
  • arbeta bland invandrare i Sverige som kommer från området

Lämna en kommentar